Condițiile

REGULI DE ACORDARE A ÎMPRUMUTURILOR

1.PREVEDERI GENERALE

Prezentele Reguli determină și stabilesc însemnătatea următorilor termeni:

  1. Consimțământul  – acordul de voință liber exprimat a persoanelor care încheie un contract și acceptul tuturor termenilor și prevederilor.
  2. Împrumutător – ”Credit Yotta” S.R.L înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice la Camera Înregistrării de Stat.
  3.  Împrumutat – persoană fizică, care este parte al Contractului de împrumut în calitate de Împrumutat. 
  4. Cerere-intenție privind semnarea  contractului  de împrumut –   cererea  înaintată într-un format aprobat și acceptat de către Împrumutător.
  5. Contract de împrumut –  acordul de împrumut încheiat între Împrumutător şi Împrumutat, împreuna  adaosurile  suplimentare, anexele şi amendamentele, Graficul de rambursare şi Principalele Condiții ale Contractului de Împrumut. Conform Contractului de împrumut, Împrumutătorul se obligă să pună la dispoziția Împrumutatului o sumă de bani, iar Împrumutatul se obligă să restituie împrumutul, să achite taxele şi dobânzile prevăzute în Condițiile Speciale ale prezentului contract şi alte plăți prevăzute de prezentul contract.
  6. Împrumut –  suma împrumutului acordată în baza Contractului de împrumut, după cum poate fi cerut de context, suma împrumutului considerată datorie la ziua respectivă.
  7.  Acordarea împrumutului – Împrumutul se consideră acordat în momentul în care împrumutatul primește banii în numerar la unul din oficiile partenerilor autorizați sau prin transfer la contul Împrumutatului ori pe contul lui de credit (lista completă a partenerilor autorizați se regăsește pe site-ul companiei şi în condițiile speciale ale prezentului contract).
  8. Dobânda – Suma dobânzii se calculează prin formula specificată în condițiile speciale ale prezentului contract şi va fi calculată în dependență de durata şi suma împrumutului. 
  9. Dobândă de întârziere – în cazul în care Împrumutatul nu va achita integral în termen stabilit sumele scadente conform prezentului contract în baza Graficului de rambursare, Împrumutătorul va aplica zilnic procentul (rata) penalizării - dobânda de întârziere zilnică, mărimea căreia este stipulată în Condiții Speciale și Graficul de rambursare. Această dobîndă este o măsură de răspundere civilă și este percepută în legătură cu întîrzierea rambursării împrumutului și pentru a compensa costurile suplimentare suportate de către Împrumutător privind monitorizarea zilnică a plăților, efectuarea re calculelor relevante în sistem, precum și alte cheltuieli aferente ale Împrumutătorului.
  10. Termen de rambursare a împrumutului sau Data plății - Data menționată în Graficul de rambursare la care Împrumutatul se obligă să achite Împrumutătorului: împrumutul, dobânda şi taxa aferentă Contractului de împrumut, alte plăți conform Contractului de împrumut. 
 • web-site-ului (site) – este portal operațional al Împrumutătorului prin care are loc accesul la informație şi la sistemul operațional  www.yotta.md
 • Semnătură electronică analogică (SEA) - semnătura electronică a Clientului, care este asociată logic cu datele din documentul electronic, și este folosită ca metodă de autentificare a Împrumutatului, fiind format dintr-un cod numeric generat de sistem și transmis de către Împrumutător Împrumutatului prin SMS. SAE (Semnătura electronică analogică) – informație în format electronic, care este atașată la alte informații în format electronic (informațiile care urmează să fie semnate) sau asociat în alt mod cu astfel de informații și care sunt utilizate pentru a identifica persoana, care semnează informațiile, care conform acestui Acord sunt Împrumutătorul și Împrumutatul. Analogul semnăturii scrise a Împrumutatului are forma unei expresii numerice și/sau literale – care este un cod de verificare, alocate Împrumutatului, primit de el pe numărul său de telefon mobil, care aparține Împrumutatului, și necesare pentru a primi mijloacele bănești (suma împrumutului). 
 • Cod unic - cod de autentificare a tranzacției expediat de Împrumutător la numărul de telefon mobil al Împrumutatului, care urmează a fi prezentat la confirmarea datelor tranzacției de transfer de mijloace bănești în cont sau la una dintre organizațiile partenere. 
 • Cabinet personal – locul şi modalitatea prin care Împrumutătorul comunică cu Împrumutatul oficial şi fac schimb de informații, documente electronice pe sait www.yotta.md. 
 • Arhiva electronică securizată – depozit structurat de documente electronice, care asigură confidențialitatea, non-repudierea şi integritatea acestora şi care garantează valoarea probantă în timp a documentelor electronice;
 •  Tranzacție electronică - operațiune efectuată în formă electronică (document electronic, mesaj electronic etc.) prin intermediul web-site-ului şi protejată printr-un mecanism ce permite verificarea autenticității, integrității şi non-repudierii (imposibilității negării) acesteia. 
 • Documente electronice – cererea şi contractul Clientului, în formă electronică, semnată cu Semnătura electronică analogică, care au putere juridică egală cu documentele pe suport hârtie semnate de către Împrumutat personal. 
 • Organizațiile partenere – organizațiile cu care sunt semnate contracte pentru deservirea, colectarea şi transmiterea plăților în numerar sau prin virament de la părțile prezentului contract. (Lista exhaustivă este plasată pe web-site-ului Împrumutătorului şi în condițiile speciale ale prezentului contract) 
 • Autentificare electronică - proces de verificare a identității Împrumutatului şi a autenticității tranzacțiilor electronice transmise/primite prin intermediul sistemului. 
 • Rată – este plata periodică, care se referă la restituirea împrumutului, dobânzilor, comisioanelor, taxelor aferente împrumutului, datorate pentru o perioadă anumită, mărimea căreia și termenii de achitare sunt stipulate în Condiții Speciale și Graficul de rambursare
 • Comision de acordare a împrumutului, calculat pentru procesarea și acceptarea cererii, se referă la taxa plătită sau ce trebuie plătită de către Împrumutat Împrumutătorului pentru examinarea și procesarea cererii Împrumutatului. Comisionul de acordare, aferent Contractului de Împrumut, urmează să fie plătit în cazul acceptării cererii de împrumut, în momentul încheierii/semnării Contractului de împrumut. Împrumutatul este în drept să solicite, iar Împrumutătorul este in drept să-i permită Împrumutatului reținerea din contul împrumutului ce urmează a fi transferat, a Taxei aferente Contractului de împrumut sau achitarea eșalonată pe durata rambursărilor împrumutului de bază, conform termenelor și condițiilor prevăzute în Contractul de împrumut. Valoarea și condițiile sunt stipulate în Condiții Speciale și Graficul de rambursare al împrumutului
 • Comision de administrare - se referă la plata periodică, ce urmează a fi achitată de Împrumutat în valoarea și în conformitate cu Condițiile speciale și Graficul de rambursare al împrumutului în beneficiul  ”Credit Yotta” SRL pentru administrarea și monitorizarea executării condițiilor prezentului Contract. 
 • Datoria-suma tuturor plăților datorate de către Împrumutat față de Împrumutător în conformitate cu Contractul de împrumut. Aceasta va include împrumutul ,ratele dobînzii, comisioanele, dobînzile de întîrziere. 
 • Penalitatea sau Penalizarea – penalitate stabilită conform art. 947 -953 din Codul civil   și prezentului Contract de împrumut, calculată suplimentar oricărei plăți, inclusiv oricărei dobânzi, sau oricărui comision de întârziere, sau oricărei dobânzi de întârziere, calculată pentru neexecutarea obligației în modul corespunzător, inclusiv pentru neexecutarea la timp a obligației sau pentru determinarea rezilierii anticipate a contractului de împrumut în legătură cu neexecutarea corespunzătoare a obligațiilor. 
 1. COMPLETAREA ȘI TRANSMITEREA CERERII DE INTENȚIE PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE ÎMPRUMUT
 1. Împrumutatul care, intenționează să obțină un împrumut de la Împrumutător, va accesa site-ul companiei și va completa formularele și va oferi numărul de telefon, adresa de e-mail și numărul de identificare. Împrumutatul se va familiariza cu regulile site-ului produsele oferite și va lua act de cunoștință cu documentul privind ”Consințămîntul la prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 2. După primirea confirmării, în conformitate cu prezentul regulament,Împrumutătorul oferă Împrumutatului posibilitatea de a se înregistra pe sit și trimite spre examinare și semnare în Cabinetul personal, Cererea de intenție pentru semnarea contractului de împrumut.
 3. Pentru a primi un împrumut, Împrumutatul trebuie să își exprime voința de a primi un împrumut de la Împrumutător în formatul aprobat de către Împrumutător. Împrumutatul după bunul plac poate să aleagă una din formele disponibile: a) prin intermediul web-site-ului www.yotta.md unde completează forma standard a cererii de împrumut; b) sau în urma unei convorbiri telefonice cu contact centru la numărul 022-585858 si/sau 079585858 unde cererea de împrumut este completată de către unul dintre Experţii Creditari împuterniciți de către Împrumutat.  Împrumutătorul poate să stabilească sau să modifice unilateral cerințele de formă aplicate FORMĂ/CONŢINUT/METODE DE DEPUNERE A CERERII prin plasarea acestor modificări pe site-ul oficial www.yotta.md.
 4. La completarea cererii Împrumutatul alege una din metodele de obținere a împrumutului, completând câmpurile obligatorii (detaliile cardului de credit, numărul de cont bancar și detaliile bancare, sau indică faptul că primirea de fonduri vor fi puse în aplicare prin intermediul uneia dintre organizațiile partenere pe baza cărților de identitate ale Împrumutatului și codul transmis prin SMS de împrumutător Codul unic. Acest Cod este valabil timp de 2 ore, după care debitorul va trebui să-și exprime din nou voința de a primi un împrumut. Organizațiile partenere ale Împrumutătorului sunt stipulate în Condițiile Speciale ale Contractului de împrumut.
 5. Pentru completarea cererii de intenție Împrumutatul necesită să facă cunoștință cu toate documentele de pe site-ul companiei și în special cu Politica privănd securitatea datelor cu caracter personal să își exprime acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal și a condițiilor și termenilor de pe site. 
 6. La finalizarea completării cererii de intenție Împrumutătorul transmite către Împrumutat un SMS cu un cod numeric generat de sistem (SEA), care va fi utilizat pentru semnarea Cereri de intenție și ulterior a Contractului. 
 7. Atît declarațiile completate de către Împrumutat cît și Cererea de intenție documentul privind Acordul la prelucrarea stocarea datelor cu caracter personal toate vor fi confirmate prin codul numeric generat de system (SEA).
 8. În cazul în care Împrumutatul își exprimă dezacordul cu termenii și cu condițiile precum și cu documentul privind Consimțământul la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal precum și în cazul în care Împrumutatul nu îndeplinește cerințele acestor acte, înregistrarea pe site-ul companiei nu se produce, iar cererea nu se consideră recepționată. Împrumutătorul în acest caz, nu va stoca datele personale ale Împrumutatului acestea din urmă fiind șterse din sistem. 
 1. EXAMINAREA CERERII DE INTENȚIE PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE ÎMPRUMUT
 1. După ce a fost completată și semnată prin intermediul SEA Cererea de intenție privind semnarea contractul de împrumut este transmisă către Împrumutător, iar acesta din urmă o va examina. 
 2. Examinarea Cererii de intenție privind semnarea contractul de împrumut și  aplicarea Contractului de împrumut este guvernată de prevederile politicii de confidențialitate a datelor. 
 3. Atunci când are loc analiza cererii de intenție având consimțământul împrumutatului la prelucrarea datelor cu caracter personal semnat prin semnătura SEA, se va verifica veridicitatea datelor furnizate de către Împrumutat, dacă este necesar se va efectua colectarea datelor suplimentare. De asemenea se va evalua solvabilitatea Împrumutatului folosind tehnicile de screening și verificare în baza de date a Birourilor de istoriilor de credit, și se vor desfășura proceduri legale privind respectarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. 
 4. Clientul(Împrumutatul) pentru acordarea  unui împrumut trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
  1. să dețină cetățenia Republicii Moldova;
  2. să aibă vârsta între 18 și 75 de ani în ziua de aplicare; 
  3. să dispună de capacitate juridica deplină. 
 5. Decizia privind încheierea contractului de împrumut sau refuzul de a încheia contractual de împrumut este acceptat de Împrumutător cel târziu în ziua lucrătoare premergătoare datei primirii Cererii de intenție.
 6. Refuzul acordării Împrumutului va surveni în următoarele cazuri: 
  1. furnizarea informațiilor neveridice din partea Împrumutatului; 
  2. nesatisfacerea de către Împrumutător a condițiilor pentru acordarea unui împrumut stipulate în prezentul act; 
  3. Împrumutatul nu a furnizat informații cu privire la destinația împrumutului și surse de venit, din contul cărora acesta va îndeplini obligațiile contractului de împrumut; 
  4. dacă Împrumutatul are o datorie față de Împrumutător în baza altui contract de împrumut; 
  5. prezența unui indiciu privind imposibilitatea returnării împrumutului sau că nu va fi rambursat la timp  Împrumutătorului, bazată pe informația furnizată de către Împrumutat care indică o posibilă insolvabilitate a acestuia;
  6. istoria creditară a Împrumutatului include informații despre executarea necorespunzătoare a obligațiilor în temeiul contractelor de împrumut; 
  7. în baza altor temei prevăzute de către legislație sau de către regulamentele și politicile interne ale Împrumutătorului. 
 7. Împrumutătorul va notifica Împrumutatul despre decizia acordării împrumutului sau refuzul de a încheia un contract de împrumut cu Împrumutatul pe Site în cabinetul personal, precum și orice mijloace disponibile, inclusiv prin e-mailul specificat în cererea de intenție a Împrumutatului sau prin intermediul mesajelor SMS  telefonul Împrumutatului. 
 1. ÎNCHEEREA CONTRACTULUI DE ÎMPRUMUT
 1. Atunci când este o decizie pozitivă privind încheierea Contractului de împrumut cu Împrumutatul, Împrumutatorul transmite către Împrumutat Oferta care conține condițiile individuale ale Contractului de împrumut (contractul model).
 2. De asemenea se va transmite graficul rambursării împrumutului și condițiile speciale împreună cu Oferta, înainte de încheierea contractului de împrumut, prin plasarea în Cabinetul personal. 
 3. Acceptînd Oferta Împrumutatul se obligă să restituie suma împrumutului și dobînzile aferente în valoarea și în termenul stipulate în Ofertă. 
 4. Împrumutatul are dreptul să refuze Oferta. 
 5. Oferta se consideră acceptată de către Împrumutat dacă timp de 5 zile lucrătoare după ce Oferta a fost transmisă, Împrumutatul va semna Oferata (contractul) postat în cabinetul personal prin intermediul semnăturii SEA fiind format dintr-un cod numeric generat de sistem și transmis de către Împrumutător Împrumutatului prin SMS. 
 6. În cazul cînd Împrumutatul acceptă Oferta și semnează contractul în decursul a 5 zile lucrătoare Împrumutătorul transferă suma împrumutului pe contul bancar/contul de card al Împrumutatului sau prin intermediul organizațiilor partenere(lista completă se va găsi pe site-ul companiei și în condițiile speciale ale contractului). 
 7. Contractul de împrumut se consideră încheiat din ziua cînd a fost transferat (primit) împrumutul de către Împrumutat și care recunoaște că la încheierea contractului de împrumut - ziua transferului împrumutului pe contul de card / bancar a Împrumutatului se consideră prima zi lucrătoare de la data debitării (Suma creditului) din contul de decontare al Împrumutătorului, cu condiția ca Împrumutatul nu poate dovedi o altă dată ulterioară primirii efective a banilor. 
 8. MODIFICĂRILE PREVEDERILOR CONTRACTUALE
 9. Prevederile contractului pot fi modificate doar prin acordul părților și cu validarea noilor condiții prin intermediul Cabinetului  Personal.
 10. Contractul se modifică după primirea de către Împrumutător al acordului Împrumutatului privind oferta de a modifica termenii contractului, care este exprimată prin întreprinderea acțiunilor concludente a Împrumutatului și care sunt stipulate în condițiile generale.
 11. La recepționarea acceptării Ofertei pentru modificarea termenilor contractuali, Împrumutătorul va notifica Împrumutatul prin intermediul unui mesaj SMS. 
 12. La modificarea prevederilor contractuale, care aduc modificări substanțiale sau totale a sumei împrumutului și/ sau a graficului rambursărilor(cît și în cazurile rambursării anticipate parțiale sau totale a împrumutului în conformitate cu prevederile contractuale) Împrumutătorul va posta în Cabinetul personal a Împrumutatului, informația privind costul total a noului împrumut și noul grafic de rambursare.

 

Yotta.md funcționează în conformitate cu următoarele regulamente:

CallSună acum și în doar 15 minute primești banii!